John Schuyler


Linea #29
Mixed medium on linen
48"h × 48"w
Studio

Linea #28
Mixed medium on linen
48"h × 24"w
Studio

Linea #27
Mixed medium on linen
48"h × 24"w
Studio

Linea #26
Mixed medium on linen
48"h × 24"w
Studio

Linea #25
Mixed medium on linen
48"h × 24"w
Studio

Linea #24
Mixed medium on linen
48"h × 24"w
Studio

Linea #23
Mixed medium on linen
40"h × 30"w
Studio

Incanto #100
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Fresco #49
Mixed medium on linen
48"h × 48"w
Studio

Fresco #47
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Fresco #46
Mixed medium on linen
24"h × 24"w
Studio

Fresco #45
Mixed medium on linen
24"h × 24"w
Studio

Fresco #44
Mixed medium on linen
24"h × 24"w
Studio

Fresco #43
Mixed medium on linen
24"h × 24"w
Studio

Fresco #42
Mixed medium on linen
30"h × 30"w
Studio

Linea #22
Mixed medium on linen
72"h × 48"w
Studio

Linea #21
Mixed medium on linen
60"h × 40"w

Linea #19
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Marino #21
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Marino #18
Mixed medium on linen
48"h × 72"w

Marino #17
Mixed medium on linen
48"h × 48"w
Studio

Fresco #41
Mixed medium on linen
72"h × 60"w

Fresco #40
Mixed medium on linen
74"h × 48"w

Fresco #38
Mixed medium on linen
60"h × 40"w

Linea #15
Mixed medium on linen
60"h × 40"w
Studio

Fresco #31
Mixed medium on linen
60"h × 40"w

Fresco #30
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Marino #16
Mixed medium on linen
48"h × 72"w
Studio

Marino #15
Mixed medium on linen
48"h × 72"w

Marino #13
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Marino #11
Mixed medium on linen
40"h × 60"w

Marino #10
Mixed medium on linen
40"h × 60"w
Studio

Marino #9
Mixed medium on linen
60"h × 72"w

Incanto #99
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Fresco #25
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fresco #24
Mixed medium on linen
24"h × 24"w
Studio

Fresco #23
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fresco #22
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fresco #21
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fresco #19
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Fresco #18
Mixed medium on linen
60"h × 40"w

Fresco #17
Mixed medium on linen
60"h × 40"w
Studio

Fresco #16
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Fresco #15
Mixed medium on linen
72"h × 48"w
Studio

Fresco #14
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Fresco #13
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Fresco #12

Fresco #12
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fresco #11

Fresco #11
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fresco #3

Fresco #3
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Fresco #2

Fresco #2
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Marino #8

Marino #8
Mixed medium on linen
40"h × 60"w

Marino #6

Marino #6
Mixed medium on linen
48"h × 72"w

Marino #1

Marino #1
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Incanto #93

Incanto #93
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Incanto #92

Incanto #92
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Incanto #89

Incanto #89
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Incanto #88

Incanto #88
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Incanto #87

Incanto #87
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Incanto #82

Incanto #82
Mixed medium on linen
40"h × 40"w

Incanto #76

Incanto #76
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Incanto #75

Incanto #75
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Incanto #72

Incanto #72
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Incanto #69

Incanto #69
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Incanto #68

Incanto #68
Mixed medium on linen
60"h × 72"w

Incanto #62

Incanto #62
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Incanto #60

Incanto #60
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Incanto #54

Incanto #54
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Linea #7A

Linea #7A
Mixed medium on linen
40"h × 30"w

Linea #6A

Linea #6A
Mixed medium on linen
40"h × 30"w

Fiore #17

Fiore #17
Mixed medium on linen
30"h × 30"w

Fiore #15

Fiore #15
Mixed medium on linen
40"h × 40"w

Linea #1

Linea #1
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Fiore #14

Fiore #14
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Fiore #13

Fiore #13
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Fiore #10

Fiore #10
Mixed medium on linen
40"h × 30"w

Fiore #8

Fiore #8
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fiore #4

Fiore #4
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fiore #3

Fiore #3
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Fiore #1

Fiore #1
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Astratto #16

Astratto #16
Mixed medium on linen
64"h × 60"w
Studio

Graffito #50

Graffito #50
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Graffito #48

Graffito #48
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Graffito #47

Graffito #47
Mixed medium on linen
60"h × 64"w

Graffito #45

Graffito #45
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Graffito #42

Graffito #42
Mixed medium on linen
30"h × 40"w

Graffito #40

Graffito #40
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Graffito #39

Graffito #39
Mixed medium on linen
72"h × 60"w

Graffito #36

Graffito #36
Mixed medium on linen
40"h × 40"w

Graffito #32

Graffito #32
Mixed medium on linen
84"h × 48"w

Graffito #29

Graffito #29
Mixed medium on linen
30"h × 30"w
Studio

Graffito #16

Graffito #16
Mixed medium on linen
40"h × 40"w

Graffito #9

Graffito #9
Mixed medium on linen
40"h × 30"w

Graffito #7

Graffito #7
Mixed medium on linen
40"h × 30"w

Graffito #5

Graffito #5
Mixed medium on linen
40"h × 60"w

Incanto #32

Incanto #32
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Incanto #29

Incanto #29
Mixed medium on linen
72"h × 60"w

Energia #75

Energia #75
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Energia #72

Energia #72
Mixed medium on linen
60"h × 108"w

Energia #69

Energia #69
Mixed medium on linen
48"h × 24"w

Energia #67

Energia #67
Mixed medium on linen
48"h × 24"w

Energia #66

Energia #66
Mixed medium on linen
48"h × 24"w

Energia #85

Energia #85
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Energia #61

Energia #61
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Energia #60

Energia #60
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Energia #58

Energia #58
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Energia #57

Energia #57
Mixed medium on linen
60"h × 48"w

Energia #55

Energia #55
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Energia #53

Energia #53
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Energia #50 Diptych

Energia #50 Diptych
Mixed medium on linen
60"h × 80"w

Energia #46

Energia #46
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Incanto #2

Incanto #2
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Energia #32

Energia #32
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Energia #22

Energia #22
Mixed medium on linen
60"h × 48"w

Energia #7

Energia #7
Mixed medium on linen
90"h × 72"w

Energia #5

Energia #5
Mixed medium on linen
90"h × 72"w

Energia #1

Energia #1
Mixed medium on linen
90"h × 72"w

Visivo #32

Visivo #32
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Visivo #28

Visivo #28
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Visivo #25

Visivo #25
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Visivo #23

Visivo #23
Mixed medium on linen
40"h × 40"w

Cielo Blu #86

Cielo Blu #86
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Cielo Blu #85

Cielo Blu #85
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Cielo Blu #84

Cielo Blu #84
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Visivo #10

Visivo #10
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Visivo #3

Visivo #3
Mixed medium on linen
36"h × 36"w

Visivo #2

Visivo #2
Mixed medium on linen
36"h × 36"w

Visivo #1

Visivo #1
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #100

Astratto #100
Mixed medium on linen
60"h × 48"w

Cielo Blu #81

Cielo Blu #81
Mixed medium on linen
30"h × 40"w

Cielo Blu #76

Cielo Blu #76
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #91

Astratto #91
Mixed medium on linen
72"h × 72"w

Cielo Blu #72

Cielo Blu #72
Mixed medium on linen
30"h × 40"w

Astratto #90

Astratto #90
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Cielo Blu #66

Cielo Blu #66
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #82

Astratto #82
Mixed medium on linen
30"h × 30"w × 4 pieces
Dr. Farr (Dentist) Sold,a,
Meghan Candler Sold,c,b

Astratto #75

Astratto #75
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Cielo Blu #39

Cielo Blu #39
Mixed medium on linen
40"h × 40"w

Astratto #72

Astratto #72
Mixed medium on linen
30"h × 30"w × 4 pieces
Meghan sold,a,b / missing,c

Astratto #69

Astratto #69
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #67

Astratto #67
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Astratto #66

Astratto #66
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #64

Astratto #64
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #51

Astratto #51
Mixed medium on linen
24"h × 24"w × 4 pieces
GC Sold,c

Astratto #46

Astratto #46
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #45

Astratto #45
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #38

Astratto #38
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #37

Astratto #37
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #35

Astratto #35
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Astratto #32

Astratto #32
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #28

Astratto #28
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #25

Astratto #25
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #24

Astratto #24
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Astratto #23

Astratto #23
Mixed medium on linen
60"h × 48"w

Astratto #17

Astratto #17
Mixed medium on linen
60"h × 48"w

Cielo Blu #15

Cielo Blu #15
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Astratto #7

Astratto #7
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Cielo Blu #13

Cielo Blu #13
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Cielo Blu #10

Cielo Blu #10
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Tranquilo #14

Tranquilo #14
Mixed medium on linen
60"h × 64"w

Respiro #93

Respiro #93
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Respiro #76

Respiro #76
Mixed medium on linen
84"h × 48"w

Respiro #75

Respiro #75
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Respiro #61

Respiro #61
Mixed medium on linen
72"h × 60"w

Respiro #53

Respiro #53
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Respiro #48

Respiro #48
Mixed medium on linen
84"h × 48"w

Respiro #45

Respiro #45
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Respiro #35

Respiro #35
Mixed medium on linen
84"h × 48"w

Respiro #33

Respiro #33
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Respiro #26

Respiro #26
Mixed medium on linen
60"h × 48"w

Respiro #19

Respiro #19
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Respiro #18

Respiro #18
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Respiro #7

Respiro #7
Mixed medium on linen
40"h × 40"w

Eterno #99

Eterno #99
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Eterno #98

Eterno #98
Mixed medium on linen
72"h × 48"w

Eterno #95

Eterno #95
Mixed medium on linen
60"h × 40"w

Eterno #79

Eterno #79
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Eterno #76

Eterno #76
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Eterno #73

Eterno #73
Mixed medium on linen
48"h × 44"w

Cielo #97

Cielo #97
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Urbano #4

Urbano #4
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Cielo #76

Cielo #76
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Cielo #55

Cielo #55
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Strati #19

Strati #19
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Viaggio #56

Viaggio #56
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Viaggio #21

Viaggio #21
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Orizzonte #102

Orizzonte #102
Mixed medium on linen
60"h × 48"w
Studio

Orizzonte #35

Orizzonte #35
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Orizzonte #34

Orizzonte #34
Mixed medium on linen
60"h × 48"w

Orizzonte #1

Orizzonte #1
Mixed medium on linen
84"h × 48"w

Spiaggia #59

Spiaggia #59
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Spiaggia #50

Spiaggia #50
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Spiaggia #45

Spiaggia #45
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Spiaggia #39

Spiaggia #39
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Spiaggia #38

Spiaggia #38
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Spiaggia #14

Spiaggia #14
Mixed medium on linen
64"h × 60"w

Sereno #98

Sereno #98
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Sereno #91

Sereno #91
Mixed medium on linen
24"h × 24"w

Sereno #59

Sereno #59
Mixed medium on linen
48"h × 48"w

Sereno #50

Sereno #50
Mixed medium on linen
60"h × 40"w

Pacifico #94

Pacifico #94
Mixed medium on linen
48"h × 48"w